Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προτίθεται να υλοποιήσει την διοργάνωση 3μερων εκδηλώσεων με τίτλο:«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» στην Επισκοπή δήμου Χερσονήσου (26-28 Αυγούστου 2022). Η υλοποίηση της ως άνω δράσης θα γίνει τις ανάγκες του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: “ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5162154 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025» και ενάριθμο ΠΔΕ: 2022ΝΠ50200000, και συγκεκριμένα για το Υποέργο 11: «Διοργάνωση Φεστιβάλ Κρητικής Γαστρονομίας».

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ σας καλεί για την κατάθεση προσφορών για την ενοικίαση-τοποθέτηση περιπτέρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, όπως περιγράφονται στο αντικείμενο πρόσκλησης, έως την Τρίτη 16/08/2022 και ώρα 14:00, στα γραφεία της στη δ/νση Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης.

Ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση:

03. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ