Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός Α.Μ.Κ.Ε προκειμένου να υπογράψει σύμβαση πενταετούς διάρκειας με Τράπεζα, η οποία θα αναλάβει τις τραπεζικές εργασίες της εταιρείας όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσας πρόσκλησης, καλεί τις ενδιαφερόμενες για συνεργασία Τράπεζες να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Πρόσκληση 13507