Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προκηρύσσει μια θέση Στελέχους Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 03/06/2024.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση και τα ζητούμενα προσόντα δίνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση.