Επιλογή Σελίδας

                   Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προκηρύσσει μια θέση Στελέχους Υλοποίησης Διακρατικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

                    Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ξεκινά στις 15/5/2024 και λήγει στις 24/5/2024.

                   Αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση και τα ζητούμενα προσόντα δίνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

                  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση.