Επιλογή Σελίδας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Γεωπόνου ΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10250/17-10-2019 υποβλήθηκε μια αίτηση υποψηφίου, ο οποίος αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Επιλογής και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας αποφασίστηκε η πρόσληψή του.