Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS» του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης, απέστειλε πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς σε εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών, για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεών της.

Πρόσκληση