Επιλογή Σελίδας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού που θ’ απασχοληθεί στο πρόγραμμα «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης», σύμφωνα με την πρόσκληση 10288/4-11-2019.

Για τη θέση του Γεωπόνου ΤΕ τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αρ. πρωτ. αίτησης 10320/14-11-19: 66,76 μόρια

Αρ. πρωτ. αίτησης 10323/15-11-19: 58,72 μόρια

Κατά του πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης. Ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την Τρίτη 26/11/19. Η άσκηση της ένστασης  γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 2 μ.μ., η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.Ο προσωρινός πίνακας και η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού, επικυρώθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την Παρασκευή 22/11/2019.

Για τη θέση Ειδικού Εφαρμογών Πληροφορικής με πολυμέσα (ΙΕΚ) υποβλήθηκε μια αίτηση και αφού η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού έκρινε ότι ο υποψήφιος  με αρ. πρωτ. αίτησης 10306/12-11-2019 πληροί τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί, προχωρά στην πρόσληψή του.