Επιλογή Σελίδας

ΤΟΠΣΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ, συμμετείχε και στην υλοποίηση του προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»  (ΤοπΣΑ), τα οποία αποτέλεσαν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  το οποίο σχεδίασε  το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης.

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Είχαν ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤοπΣΑ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορούσε μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργήθηκε μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Οι πράξεις αφορούσαν  στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλάμβαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις είχαν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονταν στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έδιναν έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης  νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζαν συντονιστή εταίρο ο οποίος είχε την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ συμμετείχε ως Συντονιστής σε μία Αναπτυξιακή Σύμπραξη και ως εταίρος σε άλλες 6 Αναπτυξιακές Συμπράξεις στους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου. Συγκεκριμένα, οι αναπτυξιακές συμπράξεις ήταν οι εξής:

 • ΠΡΑΞΗ: Τοπικο Σχέδιο για την Απασχόληση ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ
  Website: http://topsa.kek-anaptixi-kritis.gr/
  Facebook:
  https://www.facebook.com/as.Epi.Drasi/
 • ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΑΝΛΑΣ)
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
  Website:http://www.anlas.gr/
 • ΠΡΑΞΗ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (oaσ)
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
  Website: http://topsa.oas.gr/
  Facebook:
  https://www.facebook.com/ΑΣ-Όλοι-Μαζί
 • ΠΡΑΞΗ: Τοπικο Σχέδιο για την Απασχόληση ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ:  «ΠΡΟΟΔΟΣ»
  Website: http://www.as-proodos.gr/
 • ΠΡΑΞΗ: Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ενδοχώρας Ν.Ρεθύμνης (αΚΟΜΜ)
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ:  ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  Website: http://www.topsa.akomm.gr
 • ΠΡΑΞΗ: Τοπικο Σχέδιο για την Απασχόληση ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Website: http://topsa-rethymno.gr/

Για την δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» συνεργάστηκαν ο Δήμος Ηρακλείου καθώς και διάφοροι άλλοι φορείς και όρισαν ως συντονιστή εταίρο το  ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ (νυν Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ»).

Με αυτό το σχήμα υπέβαλλαν τοπικό σχέδιο δράσης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»