Επιλογή Σελίδας

ΤΟΠΕΚΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ συμμετείχε σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) αποτέλεσαν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»,  Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»).

Υπεύθυνη για τη διαχείριση των ΤΟΠΕΚΟ ήταν η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Τα ΤΟΠΕΚΟ είχαν ως στόχο την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες κάλυπταν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελουμένων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Ιδιαίτερα οι δράσεις των ΤΟΠΕΚΟ αφορούσαν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλάμβαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες. Οι δράσεις των ΤΟΠΕΚΟ είχαν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονταν στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Τα ΤΟΠΕΚΟ περιλάμβαναν τις παρακάτω δράσεις:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Οι άνεργοι ωφελούμενοι λάμβαναν υπηρεσίες συμβουλευτικής προκειμένου να προετοιμαστούν για την ένταξή ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (νομική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου κ.α). Οι ενέργειες συμβουλευτικής απευθύνονταν, επίσης, και σε εργοδότες οι οποίοι θα προσλάμβαναν στις επιχειρήσεις τους άτομα των ομάδων στόχου.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Οι άνεργοι ωφελούμενοι, παράλληλα με τη Συμβουλευτική, παρακολουθούσαν προγράμματα κατάρτισης ή επιμορφωτικά σεμινάρια προκειμένου να εφοδιαστούν με δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για την ένταξή ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Οι ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στόχευαν στην πληροφόρηση των άνεργων ωφελουμένων προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ατόμων που προέρχονταν από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες καθώς και των φορέων που τις εκπροσωπούσαν.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Οι ενέργειες δικτύωσης στόχευαν στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων προκειμένου να δημιουργηθούν τοπικές συμμαχίες για την παραγωγή πολλαπλών αποτελεσμάτων στην προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Πρόκειται για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων που υλοποιούσαν ΤΟΠΕΚΟ και αντίστοιχων φορέων σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με απώτερο στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας.

Τα ΤΟΠΕΚΟ υλοποιήθηκαν από εταιρικά σχήματα που ονομάζονταν Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις ήταν Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες συστήθηκαν βάση του άρθρου 18 του ν.4019/11 αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων ήταν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η συνεργασία, η εμπειρία και η γνώση αποτέλεσαν το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ της απασχόλησης.

Βασική επιδίωξη των σχεδίων ΤΟΠΕΚΟ ήταν, οι ωφελούμενοι:

  • να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
  • να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάμβαναν
  • να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ συμμετείχε ως Συντονιστής Εταίρος σε μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη και ως εταίρος σε άλλες 5  Αναπτυξιακές Συμπράξεις στους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου Κρήτης. Αναλυτικότερα, οι συμπράξεις  και ο ρόλος της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ  σε κάθε μία από αυτές ήταν: