Επιλογή Σελίδας

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών κατάρτισης

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενεργειών κατάρτισης αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΛΟΗΓΟΣ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περίοδο του Γ’ ΚΠΣ (2002-2008), υλοποίησε πάνω από 35 projects με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Παιδείας, των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας, του ΟΑΕΔ, της ΚΕΔΚΕ, σειράς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα, στο διάστημα από το 2002 έως το 2008, υλοποίησε  172 προγράμματα κατάρτισης για 3405 άτομα με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 6.000.000€.

Συγκεκριμένα:

Κατά τον Α’ κύκλο προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ I) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας του Επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποίησε 14 προγράμματα για 197 άτομα για 3174 ώρες και 56.866  ώρες σπουδών.

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κατά την περίοδο 2003-2004, υλοποίησε 11 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα οποία συμμετείχαν 239 άτομα εκ των οποίων 15 άτομα προέρχονταν από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για 4.222 ώρες και  92.761 ώρες σπουδών.

Κατά τον Β’ κύκλο προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ IΙ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας του Επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποίησε 2 προγράμματα για 49 άτομα εκ των οποίων 4 άτομα προέρχονταν από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για 800 ώρες και 19.583 ώρες σπουδών.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ έχει υλοποιήσει 16 προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και εποχιακά ανέργους για 325 άτομα εκ των οποίων 64 άτομα προέρχονταν από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για 2.010 ώρες και  40.950 ώρες σπουδών.

Έχει υλοποιήσει 6 προγράμματα Κατάρτισης ανέργων  σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006 E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» για 120 άτομα εκ των οποίων 7 άτομα προέρχονταν από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για 600 ώρες και 12.000 ώρες σπουδών.

Επίσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης Β Φάση το ΚΕΚ υλοποίησε 4 προγράμματα ανέργων για σύνολο 79 άτομα εκ των οποίων 12 άτομα προέρχονταν από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για 1.200 ώρες και 23.734 ώρες σπουδών.

Επίσης το ΚΕΚ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» υλοποίησε 11 προγράμματα κατάρτισης άνεργων γυναικών για σύνολο 182 άτομα εκ των οποίων 8 άτομα προέρχονταν από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για 1.100 ώρες  και 18.430  ώρες σπουδών.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο της Κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης, από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης υλοποίησε 60 προγράμματα για σύνολο 1.152 άτομα για 3.600 ώρες 69.120 ώρες σπουδών.

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,   υλοποίησε 4 προγράμματα για σύνολο 100 ατόμων 800 ωρών το καθένα με υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Επιπλέον η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Αειφόρου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Πράσινα Επαγγέλματα)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», υλοποίησε ένα πρόγραμμα για σύνολο 25 ατόμων 800 ωρών με υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο Φορέας  στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση ανέργων με επιταγές κατάρτισης (training voucher) για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», υλοποίησε πέντε προγράμματα για σύνολο 85 ατόμων 100 ωρών το καθένα.

 

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας

Την υλοποίηση 5 προγραμμάτων ανέλαβε η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, υλοποίησε τα προγράμματα «Κατάρτιση Παιδαγωγών Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης», «Οργάνωση Γραφείου και Τεχνικές Πωλήσεων», «Κατάρτιση Στελεχών σε θέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού», «Στελέχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων».

Voucher Τουρισμού

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ανέλαβε την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Ειδικότερα, από 22 Ιουλίου έως 5 Νοεμβρίου 2013 διεξήχθη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων». Επίσης, στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 ξεκίνησε το πρόγραμμα «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων», το οποίο ολοκληρώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2014.

Τηλεκατάρτιση

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποιεί στις περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου 5 προγράμματα στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» το οποίο περιλαμβάνει δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής τηλεκατάρτισης ανέργων για την απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν νέοι και νέες, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι και άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι παρακολουθούν 100 ώρες κατάρτισης, από τις οποίες οι 30 ώρες αποτελούν συμβατική εκπαίδευση και οι 70 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Μικρές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της «Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων Μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ συνεργάζεται με τοπικά σωματεία για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης στα αντικείμενα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων και Χώρων» (2 τμήματα), «Κατάρτιση Εκπαιδευτών Παιδικών Σταθμών σε θέματα παιδαγωγικής αισθητικής και μουσικοκινητικής αγωγής» (3 τμήματα) και «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (1 τμήμα) στις περιφερειακές Ενότητας Ηρακλείου και Χανίων. Παράλληλα, υλοποιούνται δύο προγράμματα στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου στο αντικείμενο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες», σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Λασιθίου.