Επιλογή Σελίδας

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα από την Δ.ΥΠ.Α. και θα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος με κωδικούς TaxisNet.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξιμοι στη συγκεκριμένη δράση είναι:

  • Οι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
  • Όσοι διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
  • Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον

Υλοποίηση κατάρτισης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 250 ώρες με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκατάρτισης σε 18.000 ωφελούμενους σε προγράμματα που αφορούν τον τουρισμό.

  • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για τον κλάδο του Τουρισμού.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή 1.250€.

Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα.
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικοτήτων στον ίδιο κύκλο κατάρτισης.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να λάβατε μέρος στην εν λόγω δράση μπορείτε να μας καλείτε στο (+30) 2810-792207 ή να μας στέλνετε email στο katartisi@ploigos-ea.gr.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 

  • Ηρακλής Απλαδάς | Τ: 2810792207 εσωτ. 23 | Ε: iapladas@ploigos-ea.gr
  • Στέλλα Μαντζαβά | Τ: 2810792207 εσωτ. 21 | Ε: smantzava@ploigos-ea.gr