Επιλογή Σελίδας

Παρακολουθείστε το voucher συμμετέχοντας στα προγράμματα μας

 

Μετά την υποβολή της αίτησης σας και εφόσον έχετε επιλεχθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω voucher, μπορείτε πλέον να επιλέξετε το πρόγραμμα κατάρτισης που σας ενδιαφέρει μέσω της πλατφόρμας.

Μπορείτε να πατήσετε εδώ, για την επιλογή από τα προγράμματα που διαθέτει η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός.

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες των ωφελουμένων και της αγοράς, παρέχει στήριξη μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης είναι και τα προγράμματα που προσφέρονται από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός τα οποία είναι:

Σημειωτέον ότι στη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκεια σε ώρες, ο φορέας κατάρτισης, τα παραρτήματα του φορέα με τις διευθύνσεις τους.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το επίδομα που θα δίνεται με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 1.000 μικτά (5€ ανά υλοποιηθείσα ώρα κατάρτισης μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών).

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις Πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης, ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο voucher@ploigos-ea.gr ή να τηλεφωνήσετε στο (+30) 2810-792207.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Μαριάμ Σαραφαλντίν – Βαμβουκάκη (εσωτερικό 34)
Αρετή Αλεξάκη (εσωτερικό 21)