Επιλογή Σελίδας
 1. Εισαγωγή

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 1‐3‐2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την επικαιροποίηση του μητρώου δυνητικών Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εγγραφή αυτού στο Μητρώο, εφόσον πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο εισάγει τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την αρχή της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη διενεργηθείσα προεπιλογή. Η εγγραφή στο Μητρώο θα συνίσταται στην απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων.

Η παρούσα διαδικασία έχει σαν στόχο την κατάρτιση ενός συστήματος επιλογής παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, καθώς και την κατάρτιση, διατήρηση, παρακολούθηση και αναθεώρηση του Μητρώου με τους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές που έχουν γίνει αποδεκτοί.

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει, μετά την κατάρτιση του Μητρώου σχετική αίτηση εγγραφής, με σκοπό να γίνει δεκτό στο σύστημα, και θα τον ενημερώνει, κατόπιν διενέργειας του ελέγχου πλήρωσης των όρων σχετικά με την αποδοχή της συμμετοχής ή την απόρριψη αυτής.

Επίσης, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα έχει τη δυνατότητα να διαγράφει από το Μητρώο όσους εγγεγραμμένους φορείς έχουν παύσει να πληρούν τα οριζόμενα από τη σχετική πρόκληση κριτήρια επιλογής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο, κατά το αντικείμενο των υπηρεσιών και προμηθειών, θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατόπιν ειδικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρονται και θα καθορίζεται το φυσικό αντικείμενο παροχής υπηρεσιών ή/και προμηθειών αλλά και οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών και προμηθειών όπως η διάρκεια και η αμοιβή.

Η διαδικασία επιλογής διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις του Άρθρου 1 του «Κανονισμού Προμηθειών».

 

 1. Αντικείμενο της πρόσκλησης

Τα αντικείμενο των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθεί κατά τους όρους της παρούσης, θα αφορά στις διαδικασίες προγραμματισμού, οργάνωσης, σχεδιασμού υλοποίησης και εφαρμογής/ ολοκλήρωσης των έργων/ δράσεων της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ  και διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α.1 Εξοπλισμός Γραφείων

Η κατηγορία ενέργειας «Εξοπλισμός Γραφείων» αναφέρεται στην προμήθεια γραφείων, καθισμάτων, βιβλιοθηκών και άλλων επίπλων απαραίτητων για τη λειτουργία και τη συντήρηση των γραφείων των στελεχών της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ.

Α.2 Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός

Η κατηγορία ενέργειας «Η/Υ & Περιφερειακά κλπ» αναφέρεται σε: α) μηχανήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακά, β) τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, όπως τηλεφωνικό κέντρο, ασύρματο δίκτυο, κεραία, μικροφωνική εγκατάσταση και εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης, γ) μηχανές γραφείου, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές, μηχανήματα τηλεμοιοτυπίας, δ) φορητές μηχανές εξοπλισμού γραφείου και ε) λοιπό εξοπλισμό που απαιτείται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των γραφείων της εταιρείας.

Α.3 Λογισμικό

Η κατηγορία ενέργειας «Λογισμικό» αναφέρεται σε λογισμικά που χρειάζεται να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε λογιστικά συστήματα παρακολούθησης δαπανών, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων, ηλεκτρονικά πρωτόκολλα κ.α.

Α.4 Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά έντυπα

Η κατηγορία ενέργειας «Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά έντυπα» αφορά στην προμήθεια εξειδικευμένων βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, σε συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικό τύπο, ιστοσελίδες κ.α.

Α.5 Είδη οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα, λευκά είδη, ηλεκτρικές συσκευές κλπ.).

Στην κατηγορία ενέργειας «Είδη οικιακού εξοπλισμού» εντάσσονται οι προμήθειες για τον εξοπλισμό σπιτιών, όπου φιλοξενούνται ωφελούμενοι προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα παρακάτω είδη:

 • Έπιπλα σπιτιού
 • Στρώματα
 • Ηλεκτρικές συσκευές
 • Είδη κουζίνας
 • Λευκά είδη
 • Λοιπός οικιακός εξοπλισμός
 • Βρεφικά είδη

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1 Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. Ενδεικτικές δράσεις: ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων, ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση τοπικών πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδων, επισκευές, εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση H/Υ, περιφερειακών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων, μηχανών γραφείου κλπ.

Β.2 Εκπόνηση μελετών

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και ερευνών για την υποστήριξη της υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ενδεικτική θεματολογία: μελέτες ανάλυσης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης συγκεκριμένων περιοχών, τοπικά σχέδια ανάπτυξης, έρευνες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, βιωσιμότητας και δικτύωσης επιχειρήσεων, marketing και business plans επιχειρήσεων και δικτύων επιχειρήσεων, μελέτες ανάπτυξης συμβατικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μελέτες προώθησης και διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, έρευνες για τη διάγνωση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ειδικές κοινωνικές ομάδες, μελέτες για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, μελέτες για την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

 

Β.3 Υπηρεσίες συμβούλων – εξωτερικών συνεργατών

Η κατηγορία ενέργειας «Υπηρεσίες Συμβούλων- Εξωτερικών Συνεργατών» αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους σχετικά με την τεχνική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μπορούν να σχετίζονται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διοικητική οργάνωση των προγραμμάτων, την οικονομική/λογιστική διαχείριση και τη νομική υποστήριξή τους, τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους κ.α. Περιλαμβάνει ειδικότητες όπως νομικούς, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές, κοινωνικούς επιστήμονες κλπ.

 

Β.4 Υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην παροχή υπηρεσιών για δράσεις δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης και προώθησης συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες δύναται να αφορούν στην οργάνωση εκδηλώσεων όπως συνέδρια, ημερίδες, ομάδες εργασίας, στη δημιουργία και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού δημοσιότητας και πληροφόρησης κ.α.

Β.5 Υπηρεσίες αξιολόγησης

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων καθώς και για την τεχνική στήριξη εσωτερικών αξιολογήσεων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας αλλά και της διαδικασίας υλοποίησης των προγραμμάτων.

Β.6 Υπηρεσίες επιμόρφωσης, κατάρτισης

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίει η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ. Η Κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες παροχής Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Επιστημονικών Συντονιστών. Περιλαμβάνει επίσης  υπηρεσίες  εκπαιδευτών ενηλίκων από εκπαιδευτές πιστοποιημένους  και εγγεγραμμένους στο ΕΚΕΠΙΣ.

B.7 Επισκευές, κατασκευές και συντήρηση κτιρίων

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών επισκευής, κατασκευής και συντήρησης των κτιριακών υποδομών της εταιρείας.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Γ.1 Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας αφορά σε προμήθειες ή/και υπηρεσίες που συνδέονται με την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων, βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, υπηρεσίες τροφοδοσίας, γευμάτων, υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκδόσεων, μεταφράσεις, διερμηνεία, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών, οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κλπ.

Γ.2 Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων

Ενδεικτικά αναφέρονται: Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού για διερμηνεία, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών και υπηρεσίες υποστήριξης, μίσθωση μεταφορικών μέσων, μεταφορές κ.λ.π.

Γ.3 Γενικές λειτουργικές ανάγκες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες προμηθειών και υπηρεσιών:

 • Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό χαρτί κ.α
 • Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης
 • Προμήθεια υλικών καθαριότητας και αναλώσιμων υλικών φιλοξενίας
 • Υπηρεσίες ταχυμεταφορών
 • Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκτυπώσεων-εκδόσεων
 • Υπηρεσίες μεταφράσεων, διερμηνείας
 • Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων
 • Υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Γ.4 Μετακινήσεις, Διαμονή και Φιλοξενία

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας αφορά σε υπηρεσίες ή και προμήθειες που συνδέονται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των στελεχών που απασχολούνται στην υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων καθώς και άλλων εμπλεκόμενων στην υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων όπως προσκεκλημένοι σε ημερίδες/συνέδρια, διερμηνείς/μεταφραστές, ωφελούμενοι δράσεων κ.α. Πρόκειται για υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και υπηρεσίες ή/και προμήθειες που συνδέονται με έξοδα φιλοξενίας και δημοσίων σχέσεων ή εθιμοτυπίας.

Γ.5 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας αφορά σε υπηρεσίες ή και προμήθειες που συνδέονται με την εκπαίδευση του προσωπικού της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, που απασχολείται στην υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις, μέσω της συμμετοχής τους σε συνέδρια και/ή σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και μέσω άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.

Γ.6 Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας αφορά σε υπηρεσίες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων, ανακοινώσεων στον Τύπο.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στο Μητρώο, θα πρέπει να συμπληρώσει στην Αίτηση Εγγραφής του τις ενότητες για τις οποίες ενδιαφέρεται να παρέχει τις υπηρεσίες του.

 1. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή

Η Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο θα είναι διαρκώς ανοιχτή, οποιαδήποτε δε αλλαγή ως προς αυτό το σημείο θα είναι δυνατή μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση.

 

 1. Υποβολή αιτήσεων Δικαιολογητικά

4.1. Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και τα πιο κάτω οριζόμενα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ploigos-ea.gr με την ένδειξη «ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ», ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα αποστέλλονται (ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως) εντός 10 ημερών στην έδρα της εταιρείας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146, Τ.Κ. 71303,  Ηράκλειο Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τα ακόλουθα μηχανογραφημένα δελτία, τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ (www.ploigos-ea.gr):

α) Αίτηση εγγραφής,

β) Εταιρικό Προφίλ για Νομικά Πρόσωπα ή Βιογραφικό Σημείωμα και Φορολογικά Στοιχεία για Φυσικά Πρόσωπα.

4.2. Η υποχρέωση υποβολής νομιμοποιητικών εγγράφων γεννάται μόνο σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης, όπου αυτά ζητούνται να υποβληθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης.

4.3. Ως χρόνος υποβολής υποψηφιότητας στον πίνακα επιλογής λογίζεται ο χρόνος ταχυδρομικής (ή αυτοπρόσωπης) παραλαβής των αποστελλόμενων των υποψήφιων συνεργατών, όπως αυτή προκύπτει από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου Εισερχόμενων της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ploigos-ea.gr με την ένδειξη «ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ».

 1. Διαδικασία Ελέγχου

Με την από 1/3/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ για την επικαιροποίηση του μητρώου δυνητικών Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, αποφασίστηκε και η σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή των φορέων και προσώπων που θα εγγραφούν στο Μητρώο.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση το Μητρώο, επί τη βάσει των αιτήσεων εγγραφής που λαμβάνει από τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε διαδικασίες επιλογής ανάθεσης συμβάσεων.

Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα και η τυχόν εγγραφή του καταχωρείται στο διαμορφούμενο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της

 1. Διαγραφή από το Μητρώο

Η διαγραφή μέλους του Μητρώου λαμβάνει χώρα: α) λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, β) λόγω μη συνδρομής ενός εκ των προϋποθέσεων εγγραφής του σύμφωνα με σ το άρθρο 3 της παρούσης ή/και γ) μετά από σχετική αίτησή του.

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο