Επιλογή Σελίδας

ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία

Μηχανισμός έκτακτης βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

ΟΠΣ 5086612

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2021 το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ 2021.

Η Δράση χρηματοδοτείται 100% από τον Μηχανισμό Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποιεί το πρόγραμμα “ΕΣΤΙΑ 2021: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”, το οποίο εξασφαλίζει ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Η δράση αφορά στη λειτουργία ογδόντα έξι (86) μονάδων στέγασης και ειδικότερα διαμερισμάτων (Κατηγορία Μονάδας Α), συνολικής δυναμικότητας πεντακοσίων δέκα (510) Θέσεων στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών και ειδικότερα από 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Η κύρια υπηρεσία της Δράσης είναι η παροχή στέγασης σε λειτουργικά και κατάλληλα σπίτια σε αιτούντες άσυλο. Συνοδευτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η διερμηνεία, η μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης.

Η στέγαση σε διαμερίσματα βελτιώνει την καθημερινότητα των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης και της εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο σταδιακά υποστηρίζεται η ένταξη αυτών που θα παραμείνουν στη χώρα. Η τοπική κοινωνία εμπλουτίζεται με τη συνύπαρξη με τα νέα μέλη της ενώ η τοπική οικονομία ενισχύεται με την ενοικίαση των διαμερισμάτων.