Επιλογή Σελίδας

Μητρώο συνεργατών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να εγγραφείτε στο  Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών.

  • Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στη βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ για την/τις παρακάτω κατηγορία/ κατηγορίες ενεργειών:
  • (Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου προσώπου αναφορικά με την α) την εμπειρία στην υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών/προμηθειών, β) το απασχολούμενο προσωπικό, γ) την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας)
  • Μετά την εξέταση και καταγραφή των αιτήσεων, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ «ΠΛΟΗΓΟΣ» δύναται να ζητήσει περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ενδιαφερόμενου, εάν και εφόσον απαιτείται.