Προφίλ Εταιρίας

Δραστηριότητα

PLOIGOS Educational Developmental non-profit company collaborates with hundreds of private and public companies, as well as with scientific and educational institutions from Greece, countries of the European Union, but also from the wider region of the Balkans and the Mediterranean. At the same time, it operates in Cyprus and cooperates with local authorities, transferring know-how in matters of local Development and Training, while PLOIGOS had an important contribution to the establishment of the Larnaca Development Company.

Τhe company:

 • Implements local and regional development activities
 • Plans and implements programs for the development of entrepreneurship as well as the social economy
 • Participates in integrated programs and other related activities
 • Implements actions in favor of vulnerable groups (disabled, immigrant, refugees, etc) of the population that contribute to their inclusion in the social and productive networks
 • It is active in the operation and provision of interconnection services, it designs and implements business development programs
 • Engages in the design, organization, establishment and provision of consultation services (in particular business planning, the research for partners in Greece and abroad, the organization of marketing and promotion actions, the training of staff) in Business Incubators
 • Participates in European Networks
 • Implements systems for monitoring and evaluation of implemented actions, provides certifications through certified procedures, knowledge, skills and abilities as well as the professional qualifications of individuals, which are acquired in the context of lifelong learning
 • Undertakes and implements actions, but also interventions of cultural context, at national, European and international level
 • Prepares surveys, studies of pilot programs, etc, on behalf of the Company, of its members, of the Local Government, of the Public and Private sector and the European Union
 • • It also provides services in the field of non-formal education and deals with the study and assessment of the educational needs of adults, as well as of special population groups (young people, women, etc), in relation to the labor market and social development. PLOIGOS also provides services in the field of the needs for specialized staff, by sector of the economy, and in cooperation with competent bodies, in order to achieve the connection between lifelong learning and employment

The company has emphasized on the development of Social Economy. For the last 20 years, it has an important role in the development of Women's Cooperatives and Social Cooperative Enterprises, supporting their members mainly in the incubating stage, but also in the process of searching for financial tools. For the most effective intervention in the development of social economy actions, PLOIGOS has prepared two relevant studies entitled "Study for the development of services in alternative tourism by social enterprises" (2013) and "Utilization of local natural and cultural resources by social enterprises" (2013).

It has organized a special section for the development of actions related to support population who are excluded from the labor market and from the community in general. The sector develops activities with target groups: Prisoners-released from prison, Juvenile offenders, People with linguistic, cultural and religious peculiarities, Heads of single-parent families, Refugees - immigrants, Residents of mountainous and remote areas.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία είναι Δικαιούχος της Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Γ΄ για υλοποίηση Ενεργειών ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013 οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα και λειτουργεί σύμφωνα με Κανονισμούς  Εσωτερικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Διαχείρισης  που έχουν ψηφιστεί από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Επίσης έχει πιστοποιηθεί από το 1995 για δράσεις Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Είναι πιστοποιημένο εξεταστικό Κέντρο για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα υπολογιστών Telefos. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ είναι επίσης πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στα θεματικά πεδία Περιβάλλον, Τουρισμός – Παροχή Υπηρεσιών, Αγροτικά, Τεχνικά – Μεταφορές, Υγεία και Πρόνοια, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Παιδαγωγικά, Οικονομία-Διοίκηση και Πληροφορική

Έρευνες – Μελέτες

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ με στόχο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των αναγκών στην επαγγελματική κατάρτιση, προχώρησε σε συστηματική έρευνα, καταγραφή επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν την τοπική οικονομία τις Κρήτης τους κλάδους παραγωγής, και την τοπική αγορά εργασίας με τις προοπτικές που εμφανίζουν και τις αναγκαιότητες κάλυψης εξειδικεύσεων.

Σε ό,τι αφορά Κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες:

 • Πραγματοποίησε έρευνα για την παραβατικότητα των ανηλίκων στο Νομό Ηρακλείου. Στην έρευνα αυτή έγινε συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των παραβατών και το είδος των παραβάσεων, στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, σύγκριση με την παραβατικότητα άλλων κέντρων, διερεύνηση των αιτιών της παραβατικότητας, προτάσεις αντιμετώπισης της.
 • Πραγματοποίησε έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των Τσιγγάνων της περιοχής του Νομού Ηρακλείου, την οικονομική κατάσταση και τα οικιστικά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν

Μελέτες Δικτύου ΙΑΣΩΝ

 1. Σ-ΤΕΔΚ-Κ – Μελέτη για τους νέους στην Κρήτη.
 2. Μελέτη για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης των Νέων στο Νομό Ρεθύμνου.
 3. Μελέτη για την Πρόληψη της Εγκατάλειψης της Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου.

Μελέτες για την Κοινωνική Οικονομία

Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στο θέμα της ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας έχει εκπονήσει δύο σχετικές μελέτες με τίτλο «Μελέτη για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον εναλλακτικό τουρισμό από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013) και «Αξιοποίηση τοπικών- φυσικών και πολιτιστικών πόρων από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013).

en_USEnglish