Επιλογή Σελίδας

Σύντομα αναμένεται η οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος για 23.000 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση εκατό είκοσι (120) ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες, πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τους παρακάτω κλάδους αιχμής:
  1.  εμπόριο,
  2.  logistics,
  3.  έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα,
  4.  τουρισμός,
  5.  τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
  6.  περιβάλλον – διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
  7.  τρόφιμα – ποτά
  8.  ενέργεια
  9.  αγροτικός τομέας, και
  10.  βιομηχανία.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει άιτηση συμμετοχής σε μία Διοικητική Περιφέρεια για να καταρτιστεί σε ειδικότητα ενός κλάδου αιχμής, στην αίτηση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει έως δύο κλάδους αιχμής.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της  ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων  κατάρτισης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα: επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο θα ανέρχεται σε: 600 Ευρώ (120ώρες*5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο θα ανέρχεται σε: 2000 Ευρώ (500ώρες*4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης ωφελουμένων. Στο σύνολο ο ωφελούμενος θα λάβει 2600€ αφού ολοκληρώσει τα τέσσερα στάδια του προγράμματος (θεωρία, συμβουλευτική, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση).

Μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα: άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να μεταβούν στην αγορά εργασίας, που έχουν γεννηθεί από 1/1/1952 έως 31/12/1987 (29-64 ετών) και που έχουν ολοκληρώσει: α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή  προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Ειδικότητες (Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης) ανά κλάδο αιχμής:

 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΡΙΘ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

1

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

3

 ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

4

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)

 

 

LOGISTICS

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

6

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ

7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

8

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

& ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

9

 ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

10

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

11

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

12

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

13

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ)

14

 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

15

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

16

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

17

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

18

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

19

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

22

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

23

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

24

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

25

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

26

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

27

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

28

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

29

ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

30

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

31

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

32

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

33

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ

 

 

 

 

ΤΠΕ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

34

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

35

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

36

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

37

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

38

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

39

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

40

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

41

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

42

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ -ΠΟΤΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

43

Τεχνικός παραγωγής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

44

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

45

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ

46

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

47

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

48

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

49

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

50

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ, ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

51

τεχνιτησ μελισσοκομιασ

52

 αμπελουργια – οινοποϊΙα

53

τεχνικοσ βιομ/κων εγκαταστασεων κρεατοσ Και πουλερικων

54

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ διαχ/σησ και εμποριασ νωπων οπωροκηπευτικων

55

τεχνιτησ γαλακτομιασ –τυροκομιασ

56

τεχνιτησ θερμοκηπιακων καλλιεργειων

57

τεχνιτησ πτηνοτροφιασ

58

τεχνιτησ υδατοκαλλιεργειΩΝ

59

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

60

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση:

 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ και βεβαίωση ανεργίας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86  ότι δεν είστε μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: «δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση»

Για όσους διαθέτουν «προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία που μπορεί να αποδειχθεί» οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Για όσα άτομα έχουν Αναπηρία σε ποσοστό 50% και με ικανότητα για εργασία οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας  Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.

Για όσους διαθέτουν Προστατευόμενο/α Τέκνο/α ΑΜΕΑ  (ανήλικο/α ή/και ενήλικο/α) 67% και άνω οφείλουν να προσκομίσουν:

 • α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.
 • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας όπου να αναγράφεται το ΙΒΑΝ (πρώτος δικαιούχος ο ενδιαφερόμενος).
 • Βιογραφικό Σημείωμα (εφόσον υπάρχει).

 

** Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία σε συγκεκριμένη ειδικότητα όπως φαίνεται παρακάτω, σε αυτές τις περιπτώσεις προσκομίζονται τα αντίστοιχα αντίγραφα/ δικαιολογητικά:

**Ειδικότητες που απαιτούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία:

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ)  Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ  Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε θέματα μάρκετινγκ, οικονομίας τροφίμων ή συναφή αντικείμενα ή διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Απαραίτητη η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  ή/και η αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απαραίτητη η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  ή/και η αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- μονοετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Ηράκλειο:
Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 146 (είσοδος δίπλα από το κεντρικό κτήριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου)
τηλ. 2810 792207 και 2810 791116

Ρέθυμνο:
στα 28310 58780, υπεύθυνος επικοινωνίας: Παρασύρης Γιάννης

Σητεία:
στο 6977488658, υπεύθυνος επικοινωνίας: Σαρβελάκης Γεώργιος.