Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια επίπλων γραφείων, στο πλαίσιο του έργου “Δημιουργία Δομής Στήριξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη”. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς