Επιλογή Σελίδας

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

06/02/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη  διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

10698 06-02-2020