Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη τεσσάρων ατόμων, στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρεία.
Οι προσωρινοί πίνακες και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, επικυρώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής τη Δευτέρα 15/6/2020.

Σύμφωνα με το σύστημα επιλογής προσωπικού οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτώνται χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Επομένως ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν το διάστημα από Τρίτη 16/6/20 μέχρι και Πέμπτη 18/6/20.
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 2 μ.μ., η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να την αποσύρει στο σύνολό της ή μέρος αυτής. Σε περίπτωση μη
κάλυψης της θέσης μιας ειδικότητας, η εταιρεία δύναται να την καλύψει από τις άλλες
ειδικότητες.

Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων πατήστε εδώ.