Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις Παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

10449/17-12-2019 για την πρόσληψη Στελεχών Κέντρου Ένταξης, Λογιστή και Επικοινωνιολόγου

10451/17-12-2019 για την πρόσληψη Νηπιαγωγών σε Ηράκλειο και Σητεία

10452/17-12-2019 για την πρόσληψη Διερμηνέων

Οι προσκλήσεις για την πρόσληψη Στελεχών Στέγασης σε Ηράκλειο και Χανιά, καθώς και Νηπιαγωγού στα Χανιά επαναλαμβάνονται, καθώς δεν υπήρξε ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο για τις νέες προσκλήσεις: Επανάληψη προσκλήσεων για το πρόγραμμα HELIOS

Οι προσωρινοί πίνακες και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, επικυρώθηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ την Παρασκευή 10/01/2020.

Σύμφωνα με το σύστημα επιλογής προσωπικού οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτώνται χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών. Επομένως ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν  το διάστημα από Τρίτη 14/01/20 μέχρι και Πέμπτη 16/01/19.

Η άσκηση της ένστασης  γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 2 μ.μ., η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στην τελική αξιολόγηση αλλά δεν είναι στο υπό πρόσληψη προσωπικό, θα συμπεριληφθούν στους πίνακες επιλαχόντων. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων στη διάρκεια του έτους, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τη λίστα επιλαχόντων.

Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων:

Στελέχη Κέντρου Ένταξης

Λογιστής

Επικοινωνιολόγος

Νηπιαγωγοί

Διερμηνείς