Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA – Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2020/0000000239), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10420/11.12.2019, για την πρόσληψη Εποπτών Φιλοξενίας.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο προσωρινός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, επικυρώθηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την Παρασκευή 10/01/2020.

Σύμφωνα με το σύστημα επιλογής προσωπικού ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτάται χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

Κατά του πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών. Επομένως ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν  το διάστημα από τη Δευτέρα  13/01/20 μέχρι και Τετάρτη 15/01/20.

Η άσκηση της ένστασης  γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 2 μ.μ., η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στην τελική αξιολόγηση αλλά δεν είναι στο υπό πρόσληψη προσωπικό, θα συμπεριληφθούν στον πίνακα επιλαχόντων. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων στη διάρκεια του έτους, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τη λίστα επιλαχόντων.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης

Διερμηνέας Φαρσί

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2020/0000000239), που υλοποιείται με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και τοπικό εταίρο για το Ηράκλειο και τη Σητεία την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10448/17.12.2019 υποβλήθηκε μια αίτηση υποψηφίου, ο οποίος αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Επιλογής και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας αποφασίστηκε η πρόσληψή του.