Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Στελέχους Υλοποίησης Διακρατικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της πρόσκλησης 331/15-05-2024 και των παρατάσεών της.

Ο προσωρινός πίνακας και η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης επικυρώθηκαν  από τον Διαχειριστή της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ την Παρασκευή 07/06/2024.

Σύμφωνα με το σύστημα επιλογής προσωπικού ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτάται χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

Κατά του πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής τους. Επειδή μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, οι ενστάσεις μπορούν να γίνουν το διάστημα από Δευτέρα 10/06/2024 μέχρι και Τετάρτη  12/06/2024.

Η άσκηση της ένστασης  γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 2 μ.μ., η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ακολουθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης:

Στέλεχος Υλοποίησης Διακρατικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων