Επιλογή Σελίδας

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη θέση Στελέχους Υλοποίησης Διακρατικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που έχει προκηρύξει η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ/.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 31/5/2024, ημέρα Παρασκευή.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση και τα ζητούμενα προσόντα δίνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση.