Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας  Κοινωνικού Λειτουργού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12590/19.03.2021 για τα προγράμματα που υλοποιεί (ESTIA 2021, HELIOS, ΠΔΕ κλπ.).

Ο οριστικός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης/ Επιλογής Προσωπικού, επικυρώθηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την 14/04/2021.

Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων κατά τη διάρκεια του έτους, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τη λίστα επιλαχόντων

Ακολουθεί  ο οριστικός πίνακας κατάταξης:

12. Πίνακας Οριστικών ΚΛ