Επιλογή Σελίδας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει οριστεί μέχρι τις 30/12/2016.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση εκατό είκοσι (120) ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες, πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τους παρακάτω κλάδους αιχμής:
  • εμπόριο,
  • logistics,
  • έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα,
  • τουρισμός,
  • τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
  • περιβάλλον – διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
  • τρόφιμα – ποτά
  • ενέργεια
  • αγροτικός τομέας, και
  • βιομηχανία.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει άιτηση συμμετοχής σε μία Διοικητική Περιφέρεια για να καταρτιστεί σε ειδικότητα ενός κλάδου αιχμής, στην αίτηση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει έως δύο κλάδους αιχμής.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα: επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο θα ανέρχεται σε: 600 Ευρώ (120ώρες*5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο θα ανέρχεται σε: 2000 Ευρώ (500ώρες*4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης ωφελουμένων. Στο σύνολο ο ωφελούμενος θα λάβει 2600€ αφού ολοκληρώσει τα τέσσερα στάδια του προγράμματος (θεωρία, συμβουλευτική, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
  • I. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών
  • II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
  • III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ»
  • I. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
  • III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Ειδικότητες (Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης) ανά κλάδο αιχμής:

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΡΙΘ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

1

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

3

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

4

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)

LOGISTICS

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

6

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ

7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

8

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

& ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

9

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

10

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

11

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

12

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

13

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ)

14

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

15

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

16

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

17

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

18

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

19

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

22

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

23

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

24

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

25

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

26

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

27

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

28

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

29

ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

30

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

31

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

32

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

33

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ

ΤΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

34

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

35

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

36

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

37

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

38

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

39

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

40

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

41

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

42

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΑ -ΠΟΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

43

Τεχνικός παραγωγής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

44

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

45

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ

46

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

47

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

48

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

49

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

50

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ, ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

51

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

52

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

53

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

54

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

55

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

56

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

57

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

58

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

59

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

60

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση:

 1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή/και βεβαίωση ανεργίας
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
 4. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 5. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είστε μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση»
 6. Για όσους διαθέτουν «προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία που μπορεί να αποδειχθεί» οφείλουν να προσκομίσουν: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 7. Για όσα άτομα έχουν Αναπηρία σε ποσοστό 50% και με ικανότητα για εργασία οφείλουν να προσκομίσουν: Κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.
 8. Για όσους διαθέτουν Προστατευόμενο/α Τέκνο/α ΑΜΕΑ (ανήλικο/α ή/και ενήλικο/α) 67% και άνω οφείλουν να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.
 9. Για όσους είναι «Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης» (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) οφείλουν να προσκομίσουν: έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
 10. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης (πρώτος δικαιούχος ο ενδιαφερόμενος).
 11. Βιογραφικό Σημείωμα (εφόσον υπάρχει).

** Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία σε συγκεκριμένη ειδικότητα όπως φαίνεται παρακάτω, σε αυτές τις περιπτώσεις προσκομίζονται τα αντίστοιχα αντίγραφα/ δικαιολογητικά:

**Ειδικότητες που απαιτούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ) Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε θέματα μάρκετινγκ, οικονομίας τροφίμων ή συναφή αντικείμενα ή διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Απαραίτητη η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ή/και η αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απαραίτητη η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ή/και η αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- μονοετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ι. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Α.Τ.Ε.Ι ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Α.Ε.Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με διετή εμπειρία σε εκμεταλλεύσεις – επιχειρήσεις Γεωργικού τομέα)
ΙΙ. ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Α.Ε.Ι ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,

Α.Τ.Ε.Ι ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Α.Ε.Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με διετή εμπειρία σε εκμεταλλεύσεις – επιχειρήσεις Γεωργικού τομέα)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Τ.Ε.Ι ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, Α.Ε.Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με διετή εμπειρία σε εκμεταλλεύσεις – επιχειρήσεις Δασικού τομέα)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης (ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
1 ΓΕΩΠΟΝΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2 ΓΕΩΛΟΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
3 ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
5 ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωγραφίας ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
6 ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ ή Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
7 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ ή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ ή Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πάτρας ή Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
8 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προιόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
10 ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τ.Ε., ή Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας Τ.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή Τοπογραφίας ΤΕΙ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Δομικών Έργων Τ.Ε. ή τμήματος Έργων Υποδομής Τ.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ

Ηράκλειο:
Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 146 (είσοδος δίπλα από το κεντρικό κτήριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου)
τηλ. 2810 792207 και 2810 791116.

Ρέθυμνο:
στο 6974393532, υπεύθυνος επικοινωνίας: Παρασύρης Γιάννης.

Σητεία:
στο 6977488658, υπεύθυνος επικοινωνίας: Σαρβελάκης Γεώργιος.
και στο http://voucher.gov.gr/