Επιλογή Σελίδας

Δραστηριότητα

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ συνεργάζεται με εκατοντάδες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς από την Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην Κύπρο και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μεταφέροντας  τεχνογνωσία σε θέματα τοπικής Ανάπτυξης και Κατάρτισης, ενώ σημαντική είναι η συμβολή της στην ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας.

Πιο συγκεκριμένα, η  εταιρεία:

 • Υλοποιεί δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Σχεδιάζει, μεριμνά, οργανώνει και διεξάγει προγράμματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και της κοινωνικής οικονομίας.
 • Συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα και σε συναφείς συνοδευτικές και συμπληρωματικές ενέργειες.
 • Υλοποιεί δράσεις υπερ των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων(ΑΜΕΑ , μετανάστες πρόσφυγες κλπ) του πληθυσμού που συμβάλουν στην ένταξή τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό.
 • Δραστηριοποιείται στη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
 • Ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ίδρυση, την οργάνωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (που αφορούν ιδίως τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την οργάνωση δράσεων marketing και προβολής, την κατάρτιση του προσωπικού) σε Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων ή Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων  (BusinessIncubators).
 • Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα.
 • Εφαρμόζει συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των υλοποιούμενων ενεργειών και δράσεων, παρέχει πιστοποιήσεις, μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών, των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων, τα οποία αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.
 • Αναλαμβάνει και υλοποιεί δράσεις, αλλά και παρεμβάσεις πολιτιστικού περιεχομένου, σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπονεί έρευνες, μελέτες πιλοτικών προγραμμάτων κ.α., για λογαριασμό της Εταιρίας, των μελών  της, της Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Επίσης, παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και ασχολείται με τη μελέτη και εκτίμηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων καθώς και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (νέοι, γυναίκες κ.α.), σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και των αναγκών σε ειδικευμένο προσωπικό, κατά κλάδους της οικονομίας, και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση.

Η εταιρεία έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη Γυναικείων Συνεταιρισμών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων,  στηρίζοντας τα μέλη τους κυρίως στο στάδιο της εκκόλαψης, αλλά και στη συνέχεια στη φάση της αναζήτησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στο θέμα της ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας έχει εκπονήσει δύο σχετικές μελέτες με τίτλο «Μελέτη για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον εναλλακτικό τουρισμό από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013) και «Αξιοποίηση τοπικών- φυσικών και πολιτιστικών πόρων από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013).

Έχει οργανώσει ειδικό τομέα για την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης των ομάδων του πληθυσμού που υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας αλλά και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο τομέας αναπτύσσει δραστηριότητες με ομάδες-στόχο: Φυλακισμένους-αποφυλακισμένους, Ανήλικους παραβάτες, Άτομα με γλωσσικές πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, Πρόσφυγες – μετανάστες, Κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.