Επιλογή Σελίδας

Έρευνες – Μελέτες

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ με στόχο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των αναγκών στην επαγγελματική κατάρτιση, προχώρησε σε συστηματική έρευνα, καταγραφή επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν την τοπική οικονομία τις Κρήτης τους κλάδους παραγωγής, και την τοπική αγορά εργασίας με τις προοπτικές που εμφανίζουν και τις αναγκαιότητες κάλυψης εξειδικεύσεων.

Σε ό,τι αφορά Κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες:

  • Πραγματοποίησε έρευνα για την παραβατικότητα των ανηλίκων στο Νομό Ηρακλείου. Στην έρευνα αυτή έγινε συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των παραβατών και το είδος των παραβάσεων, στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, σύγκριση με την παραβατικότητα άλλων κέντρων, διερεύνηση των αιτιών της παραβατικότητας, προτάσεις αντιμετώπισης της.
  • Πραγματοποίησε έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των Τσιγγάνων της περιοχής του Νομού Ηρακλείου, την οικονομική κατάσταση και τα οικιστικά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν

Μελέτες Δικτύου ΙΑΣΩΝ

  1. Σ-ΤΕΔΚ-Κ – Μελέτη για τους νέους στην Κρήτη.
  2. Μελέτη για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης των Νέων στο Νομό Ρεθύμνου.
  3. Μελέτη για την Πρόληψη της Εγκατάλειψης της Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου.

Μελέτες για την Κοινωνική Οικονομία

Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στο θέμα της ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας έχει εκπονήσει δύο σχετικές μελέτες με τίτλο «Μελέτη για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον εναλλακτικό τουρισμό από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013) και «Αξιοποίηση τοπικών- φυσικών και πολιτιστικών πόρων από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013).