Διοίκηση

Η εταιρεία διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Ροδιτάκης

Αντιπρόεδρος Α’: Θεόδωρος Πατεράκης

Αντιπρόεδρος Β’: Μιχαήλ Καμπιτάκης

Μέλος: Ιωάννης Κακουράκης

Μέλος: Μαρία Καναβάκη

Μέλος: Ευχαριστία Κουτεντάκη

Μέλος: Εμμανουήλ Κριθαράκης

Μέλος: Αθανάσιος Κύρκος

Μέλος: Εμμανουήλ Σκλαβάκης

Μέλος: Εμμανουήλ Στρατιδάκης

Διευθυντής της Εταιρείας είναι ο Γεώργιος Ζερβός.