Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /home/ploigose/public_html/wp-includes/functions.php on line 4963
Διοίκηση | Πλοηγός

Διοίκηση

Η εταιρεία διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Ροδιτάκης

Αντιπρόεδρος Α’: Θεόδωρος Πατεράκης

Αντιπρόεδρος Β’: Μιχαήλ Καμπιτάκης

Μέλος: Ιωάννης Κακουράκης

Μέλος: Μαρία Καναβάκη

Μέλος: Ευχαριστία Κουτεντάκη

Μέλος: Εμμανουήλ Κριθαράκης

Μέλος: Αθανάσιος Κύρκος

Μέλος: Εμμανουήλ Σκλαβάκης

Μέλος: Εμμανουήλ Στρατιδάκης

Διευθυντής της Εταιρείας είναι ο Γεώργιος Ζερβός.