Επιλογή Σελίδας

Έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων Υποκείμενων Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Με τo Έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων Υποκείμενων Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του που έχουν θεσπιστεί  από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και αφορούν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που επεξεργάζεται η  Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, η  Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός δεσμεύεται να αξιολογήσει το αίτημά σας και να  προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού πλαισίου.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή ανάγκης καθυστέρησης της ικανοποίησής του θα ενημερωθείτε, εντός μηνός από την  υποβολή του, για τους λόγους της αδυναμίας ή της καθυστέρησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση κάθε αιτήματος είναι η εξακρίβωση της ταυτότητας σας.

 

Για τη λήψη του Εντύπου Ασκήσεως Δικαιωμάτων Υποκείμενων Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πατήστε εδώ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2022